Ilmoitukset

Jäsenkirje 2/2020


Liittoseminaari ja Navigaatioliiton vuosikokous Helsingissä 14-15.3.2020.

Navigaatioliiton liittohallituksen kokoonpano pysyy muuttumattomana kun erovuorossa olevat jäsenet valittiin uudelleen. Uusia hallitusjäsenehdokkaita ei ollut.
Vuosikokouksen jälkeisessä liittohallituksen kokouksessa päätettiin siirtää kevään valtakunnallinen laivuritutkinto (17.4) syksyyn, 25.9.2020 koska koronavirusepidemia on johtanut useiden kansalaisopistojen sulkemiseen eikä kursseja voida siten kevään aikana saattaa loppuun. Ajatuksena on voida antaa loppu opetus syksyllä ja järjestää tutkinto heti perään. Opistojen sulkeminen aiheuttaa myös sen ettei kevään aikana tutkintotilojakaan ole välttämättä saatavilla.

Vuosikokous sujui muuten rutiinien mukaan. Toimintakertomus, tilinpäätös ja budjetti hyväksyttiin muutoksitta.

Tutkintolautakunnan puheenjohtaja Pekka Poutanen ei enää halunnut jatkaa toimessa. Hänen tilalleen valittiin puheenjohtajaksi Juha Pitkänen ja varapuheenjohtajaksi liiton puheenjohtaja Heimo Valtonen. Komentajakapteeni Kai Korolainen tuli merivoimien edustajaksi tutkintolautakuntaan.

Tutkinnonuudistustyö jatkuu. Juha Pitkänen esitteli seminaarissa ehdotusta uudeksi tutkintomalliksi, jota vielä tullaan jkv muuttamaan. Liittohallitus hyväksyi esityksen jatkotyöskentelyn pohjaksi. Tavoitteena on saada uusi saaristonavigoinnin tutkinomalli käyttöön keväällä 2021. Tutkinto jakautuu kahteen moduuliin, joista kummastakin on saatava vähintään 50% oikein jotta tutkinto voidaan hyväksyä. Moduuli 1 koskee vesiliikennelakia ja muita määräyksiä ja moduuli 2 navigointia. Moduuli 2 on isompi ja siihen kuuluu myös reittisuunnittelutehtävä ja maisemanavigointikysymys. Lisäksi kysymyksiä esim merimiestaitoihin liittyen ja perinteistä merikortin lukua ja paikanmääritystä koskevia kysymyksiä.


Kysymysten määrää lisätään ja monivalintatehtäviä on enemmän, laskemista vähemmän. Kokonaispistemääräksi tulee 60, joista n 20 määräyksistä ja n 40 navigoinnista. Vapaiden vastausten kirjoitustilaa rajoitetaan niin että siihen mahtuu lyhyt vastaus ja varsinaiset laskutoimitukset tehdään erilliselle konseptipaperille.


Epäonnisimmassa tilanteessa, jossa oppilas ei osaa määräyksistä juuri mitään mutta halllitsee täydellisesti navigoinnin voi tulla hylätyksi 49 pisteellä kun alin hyväksymisraja on 30 pistettä olettaen että molemmista osioista on saanut vähimmäispisteet joilla läpäisee.
Ajatuksena on tehdä koulutuksesta ja tutkinnosta sellainen että siitä on mahdollisimman paljon hyötyä nyt kun erilaiset navigoinnin sähköiset apuvälineet ovat arkipäivää unohtamatta kuitenkaan perinteisiä merikartta – kompassi -suuntimataitoja.


Tarkoitus on myöhemmin kun tutkintomalli alkaa olla valmis, lähettää opettajille testiversio kokoilua ja kommentteja varten.

Richard Vaenerberg kertoi tilaisuudessa uudesta 1.6.2020 voimaan astuvasta vesiliikennelaista. Se saataneen liitteenä uuden rannikkolaivurioppikirjan mukaan ensi syksyn kursseille. Asiasta löytyy lisää tietoa Traficomin sivuilta https://www.traficom.fi/fi/vesiliikennelaki2020 ja itse laki Finlexistä https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190782#Pidp447225872

Johtaja Esa Sirkiä Väylävirastosta kertoi maamme vesiväylistä joista lähinnä kauppamerenkulkua palvelevia väyliä hoitaa valtio ja veneilyreittejä kunnat ja veneilyjärjestöt ym. https://vayla.fi/vesivaylat
Lisäksi informoitiin uudesta korkeusstandardista N2000 https://vayla.fi/ammattimerenkulku/n2000-korkeusjarjestelma johon merenpinnan korkeus tullaan sitomaan. Tämä järjestelmä on yhteinen Itämeren alueen valtioiden kesken. Se tulee korvaamaan aiemman keskivedenkorkeuden, joka vaihteli vuodesta toiseen. Uusi järjestelmä käyttää referenssinä kiinteää maankuoreen sidottua korkeusarvoa. Uusi järjestelmä tulee näkymään merikartoissa sitä mukaa kuin niitä uudistetaan. Merikartoista vastaa Traficom. https://ilmatieteenlaitos.fi/keskivesitaulukot


Klaus Stenvall
Kommodori
Liittohallituksen jäsen.