Medlemsbrev

Medlemsbrev 2/2020

Förbundsseminarium och årsmöte 14-15.3.2020 i Helsingfors.

Förbundsstyrelsens fortsätter med samma medlemmar eftersom de som var i tur att avgå blev återvalda. På styrelsemötet efter årsmötet beslöt man att utsätta vårens examenstillfälle (17.4.) till september, 25.9.2020 eftersom den pågående Corona epidemin har lett till att många medborgarinstitut har lagt ner all kursverksamhet för säsongen ( bl.a. Korsholms vuxeninstitut) och man inte har möjlighet att fullfölja undervisningen och ordna examen då faciliteterna är stängda. Tanken är att man kan fullfölja kursen på hösten i september och sedan delta i examen.

Annars förlöpte årsmötet enligt rutinerna, årsberättelse, bokslut, budget blev godkända utan ändringar.

I examensnämnden gjordes smärre förändringar när Pekka Poutanen avgick och Juha Pitkänen valdes till nämndens ordförande med förbundsstyrelsens ordförande Heimo Valtonen som vice och kommendörkapten Kai Korolainen träder in som marinens representant.

Arbetet med examensreformen fortsätter och tanken är att ny examensform tas i bruk för skärgårdskursen våren 2021. Examen delas upp i två moduler och i båda modulerna skall man uppnå minst 50% rätt för godkännande; modul 1 är sjötrafiklag och andra bestämmelser och modul 2 är navigation och sjömanskap. Totala poängantalet höjs till 60 och antalet frågor kommer att öka men räkneuppgifterna blir färre. Det torde bli flera flervalsfrågor och skrivutrymmet i frågor som kräver ett fritt svar begränsas. Vid räkningar skrivs bara svaret på blanketten medan själva uträkningen görs på konceptpapper. Tanken är att mera kunna utvärdera praktiska färdigheter i modern navigering med all den elektronik et.c. som står till buds, utan att glömma den traditionella sjökortsnavigeringen med positionsbestämning och ruttplanering och visuell navigering med hjälp av landmärken, sjömärken etc..
Ca 40% av poäng från bestämmelser och ca 60% från navigeringen.
I ett hypotetiskt värsta fall kan man bli underkänd med 49 poäng av 60 möjliga (kan allt om sjökort och navigering med ”inget” om bestämmelserna).
Senare kommer ett test prov att skickas till lärarna så man kan ännu korrigera eventuella brister eller oändamålsenligheter.

Vid seminariet berättade Richard Vaenerberg om den nya sjötrafiklagen som träder i kraft 1.6.2020. Lagen kan läsas på https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190782#Pidp447225872 . Den lär hinner inte tryckas på svenska med i den nya skärgårdsnavigationsboken som kom ut på finska i höstas och som nu delvis är översatt till svenska. Mera info finns också på Traficoms hemsidor https://www.traficom.fi/sv/sjotrafiklagen2020 https://www.traficom.fi/fi/vesiliikennelaki2020

Juha Pitkänen höll ett 2 timmars föredrag om examensreformen.

Direktör Esa Sirkiä från Väylä (trafikledsverket) berättade om våra olika farleder (https://vayla.fi/web/sv/farleder )och informerade om den nya höjdreferensen N2000 https://vayla.fi/ammattimerenkulku/n2000-korkeusjarjestelma. Nya nivån är samma i hela Östersjöområdet. Havsvattenståndet kommer i framtiden alltid att referera till denna N2000 nivå som är fastställd till fast mark och inte som tidigare till ett medelvattenstånd som ju varierar från år till år. Ni kan läsa mera om den nya nivån t.ex. på meteorologens hemsidor (https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/teoretiska-medelvattnet ).
Förändringen kommer att synas i sjökorten allt eftersom man uppdaterar dem. Traficom står för sjökorten.

Klaus Stenvall
Kommodor
Medlem av förbundsstyrelsen.