Medlemsbrev

Medlemsbrev 2/2020

Förbundsseminarium och årsmöte 14-15.3.2020 i Helsingfors.

Förbundsstyrelsens fortsätter med samma medlemmar eftersom de som var i tur att avgå blev återvalda. På styrelsemötet efter årsmötet beslöt man att utsätta vårens examenstillfälle (17.4.) till september, 25.9.2020 eftersom den pågående Corona epidemin har lett till att många medborgarinstitut har lagt ner all kursverksamhet för säsongen ( bl.a. Korsholms vuxeninstitut) och man inte har möjlighet att fullfölja undervisningen och ordna examen då faciliteterna är stängda. Tanken är att man kan fullfölja kursen på hösten i september och sedan delta i examen.

Annars förlöpte årsmötet enligt rutinerna, årsberättelse, bokslut, budget blev godkända utan ändringar.

I examensnämnden gjordes smärre förändringar när Pekka Poutanen avgick och Juha Pitkänen valdes till nämndens ordförande med förbundsstyrelsens ordförande Heimo Valtonen som vice och kommendörkapten Kai Korolainen träder in som marinens representant.

Arbetet med examensreformen fortsätter och tanken är att ny examensform tas i bruk för skärgårdskursen våren 2021. Examen delas upp i två moduler och i båda modulerna skall man uppnå minst 50% rätt för godkännande; modul 1 är sjötrafiklag och andra bestämmelser och modul 2 är navigation och sjömanskap. Totala poängantalet höjs till 60 och antalet frågor kommer att öka men räkneuppgifterna blir färre. Det torde bli flera flervalsfrågor och skrivutrymmet i frågor som kräver ett fritt svar begränsas. Vid räkningar skrivs bara svaret på blanketten medan själva uträkningen görs på konceptpapper. Tanken är att mera kunna utvärdera praktiska färdigheter i modern navigering med all den elektronik et.c. som står till buds, utan att glömma den traditionella sjökortsnavigeringen med positionsbestämning och ruttplanering och visuell navigering med hjälp av landmärken, sjömärken etc..
Ca 40% av poäng från bestämmelser och ca 60% från navigeringen.
I ett hypotetiskt värsta fall kan man bli underkänd med 49 poäng av 60 möjliga (kan allt om sjökort och navigering med ”inget” om bestämmelserna).
Senare kommer ett test prov att skickas till lärarna så man kan ännu korrigera eventuella brister eller oändamålsenligheter.

Vid seminariet berättade Richard Vaenerberg om den nya sjötrafiklagen som träder i kraft 1.6.2020. Lagen kan läsas på https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190782#Pidp447225872 . Den lär hinner inte tryckas på svenska med i den nya skärgårdsnavigationsboken som kom ut på finska i höstas och som nu delvis är översatt till svenska. Mera info finns också på Traficoms hemsidor https://www.traficom.fi/sv/sjotrafiklagen2020 https://www.traficom.fi/fi/vesiliikennelaki2020

Juha Pitkänen höll ett 2 timmars föredrag om examensreformen.

Direktör Esa Sirkiä från Väylä (trafikledsverket) berättade om våra olika farleder (https://vayla.fi/web/sv/farleder )och informerade om den nya höjdreferensen N2000 https://vayla.fi/ammattimerenkulku/n2000-korkeusjarjestelma. Nya nivån är samma i hela Östersjöområdet. Havsvattenståndet kommer i framtiden alltid att referera till denna N2000 nivå som är fastställd till fast mark och inte som tidigare till ett medelvattenstånd som ju varierar från år till år. Ni kan läsa mera om den nya nivån t.ex. på meteorologens hemsidor (https://sv.ilmatieteenlaitos.fi/teoretiska-medelvattnet ).
Förändringen kommer att synas i sjökorten allt eftersom man uppdaterar dem. Traficom står för sjökorten.

Klaus Stenvall
Kommodor
Medlem av förbundsstyrelsen.

Medlemsbrev

Medlemsbrev 2/2018

Bästa medlem

Vi besöker Båt-19 mässan i Helsingfors den 9 februari.

Många medlemmar har påpekat att föreningen informerade i senaste laget om resan tidigare år. Styrelsen bättrar sig nu i detta avseende och går i god tid ut med information om den kommande resan.

Föreningen erbjuder de 20 snabbaste följande resa till Båt-19, lördag 9 februari 2019 till priset av 65.00 €/person för sällskapets medlemmar och deras familjemedlemmar. Om det finns plats kan även icke medlemmar komma med till ett pris av 75 euro per person.
I priset ingår tågresa tur-retur till Helsingfors samt inträdet till båtmässan. Anmälan till resan görs genom att klicka på följande länk eller genom att skriva in adressen i din web-läsare: https://goo.gl/forms/nAEeHFkjn9h0SqPA3.

Denna resa ordnas av Vasa Navigationssällskap r.f. enligt följande villkor:

  • Vasa Navigationssällskap säljer resan som ett paket, som inkluderar tågresa tur-retur Vasa – Helsinfors(Böle) och inträdesbiljett till själva båtmässan. Varken tågbiljett eller mässbiljett går att köpa skilt.
  • Fakturan för resan skickas via e-post med 5 dagars betalningstid. Om e-posten är felaktig så går resan till nästa i kön.
  • Köpt resa återbetalas inte.
  • Ifall den resande vill ändra tiden på resan så gör den resandet det själv och betalar ev. tilläggskostnader själv
  • Resan bekräftas till den resande först när resan är betald. Biljetterna skickas via e-post till den resande.
  • Var och en har ansvar för sina egna biljetter
  • Obetald resa på förfallodagen går till nästa i kön.


Om intresset är stort kan föreningen försöka skaffa mera biljetter.

Tidtabell:
Vasa – Helsingfors (Böle): 06:48 – 10:29 Helsingfors (Böle) – Vasa: 16:24 – 20:10

Vasa Navigationssällskap styrelse

Medlemsbrev

Medlemsbrev 1/2018

Bästa medlem

Vasa Navigationssällskap – Vaasan Navigaatioseura r.f. är inne på 61:a verksamhetsår ett år som innebär en del förändringar i föreningens verksamhet.

Den största förändringen är att föreningen tagit i bruk en ny och fräsch hemsida, www.vanaviga.fi. Denna skall fungera som en aktiv informationslänk till föreningens medlemmar.

Här publiceras nyheter om vad som är på gång inom föreningen. Gå gärna in på sidan och se vad som redan nu finns där!

Föreningen har under våren bytt program för vårt medlemsregister. Detta program underlättar hanteringen av medlemsärenden och fakturering. Det gamla programmet var i slutskedet osäkert och vållade en del problem med utskick till våra medlemmar. Föreningens styrelse ber om ursäkt för detta och hoppas på medlemmarnas överseende.

Ni som meddelat er e-postadress till föreningen kommer inom kort få ett e-postmeddelande från föreningen från adressen

”Vasa Navigationssällskap – Vaasan Navigaatioseura rf flomembers@floapps.com” och med rubriken

”Vasa Navigationssällskap – Vaasan Navigaatioseura rf – aktivera ditt användarkonto”.

Genom att aktivera ditt konto i föreningens medlemsregister så kan varje medlem ändra sina kontaktuppgifter och även fylla i vilka navigationskurser var och en har gått. Så det kan vara bra att du även håller koll på din skräppost ifall utskicket skulle råka hamna där.

Detta medlemsbrev och faktureringen av medlemsavgiften för 2018 är de första stora utskicken med nya programmet.

Vasa Navigationssällskap har inlett ett samarbete med Försvarsutbildningsföreningen i Vasa (MPK-Vaasa) i syfte att från och med nästa år ordna praktiska båtförarkurser. Mera information om samarbetet kommer under hösten.

Kurser i navigation kommer att ordnas både på svenska och finska i Vasa samt på svenska i Korsholm.

Under detta verksamhetsår består Vasa Navigationssällskaps styrelse av

Kommodor Ann Christine Sjöblom       Vice kommodor och sekreterare Kari Lapveteläinen

Kassör Sten-Ole Lund                               Ledamot Klaus Stenvall

Ledamot Johan Bertlin                             Ledamot Jonny Sandvik

Ledamot Johanna Hagman                     Ledamot David Szymanski

Med önskan om en varm och skön sommar med möjlighet till ett aktivt båtliv!

Vasa Navigationssällskap styrelse

Medlemsbrev

Medlemsbrev 1/2017

Bästa medlem

Vasa Navigationssällskap – Vaasan Navigaatioseura  r.f. är inne på 60:e verksamhetsår. Föreningen grundades 1957 som den första officiellt tvåspråkiga föreningen och den fjärde föreningen i ordningen inom Navigationssällskapet i Finland. 1958 bildades Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund r.f. med två föreningar i Helsingfors samt föreningarna i Ekenäs, Pargas och Vasa som stiftande medlemmar.

De första kurserna i skärgårds- och kustnavigering hölls i Vasa vintern 1957 med Björn Eriksson som lärare. Efter examen 8.3.1957 sammankallades de nyutexaminerade skepparna till ett konstituerande möte 28.5.1957. Vid mötet beslöt man bilda tvåspråkig Navigationsklubb som fick det namn föreningen har än idag.

Vasa Navigationssällskaps första styrelse bestod av följande personer

                          Kommodor Björn Eriksson

                          Vice kommodor Arvo Patrikka

                          Sekreterare sv Karl Wilhelm Groos

                          Sekreterare fi Martti Granbäck

                          Kassör Sigrun Engelholm

                          Ledamot Runar Olin

Under detta verksamhetsår består Vasa Navigationssällskaps styrelse av


                          Kommodor Ann Christine Sjöblom
                          Vice kommodor Kari Lapveteläinen
                          Sekreterare Sten-Ole Lund
                          Kassör Leif-Johan Höckert
                          Ledamot Ari Nykvist
                          Ledamot Johan Bertlin
                          Ledamot Jonny Sandvik
                          Ledamot Johanna Hagman

Enligt föreningens stadgar är sällskapets syfte att befordra intresset för och förkovra kunskap inom navigation, befrämja trafikkulturen till sjöss samt att genom sin verksamhet bereda medlemmarna tillfälle till praktisk förkovran i sina teoretiska kunskaper.

För att uppfylla sitt syfte kan sällskapet anordna allmänna kurser i navigation och annan utbildning om trafikkultur till sjöss, ge sina medlemmar teoretisk och praktisk vidareutbildning samt bedriva allmän upplysningsverksamhet.

Under detta 60:e verksamhetsår försöker styrelsen genom en del ny verksamhet att uppfylla det syfte som stipuleras i föreningens stadgar.

Vasa Navigationssällskap erbjuder kurser i navigation på olika nivåer i samarbete med Vasa Arbis, Vaasan Opisto och Korsholms Medborgarinstitut. I början av april hölls ett tillfälle ”Navigera med tablett” där deltagarna fick bekanta sig med vilka möjligheter moderna verktyg ger som komplement till traditionell navigering.

Fredag 19.5.2017 kl. 16-19 kommer medlemmarna att ges möjlighet att granska sina brandsläckare. Detta tillfälle ordnas i samarbete med LokalTapiola och restaurang Strampen. Granskningen sker på gräsmattan invid Strampen eller på nedre terrassen mot stranden.

Traditionellt ordnas diplomutdelning den 01.06.2017 för de som avlagt examen inom navigering under hösten 2016 och våren 2017.

Höstens verksamhet startar med att navigationskurserna inleds. Under planering är även en resa till Forum Marinum i Åbo, ett nationellt specialmuseum för sjöfart som också är den finska marinens museum.

Styrelsen undersöker som bäst ifall det finns intresse att avsluta jubileumsåret med en jubileumsfest. Festen ordnas i så fall i medlet av oktober.

Under detta år vill styrelsen effektivera informationsgången till föreningens medlemmar genom att i högre grad använda sig av e-post samt information på föreningens hemsida.  E-post är snabbt, effektivt och blir förmånligare för föreningen.

Bästa medlem! För att vi skall kunna nå Dej med vår information  ber vi de som ännu inte meddelat sin e-post adress att meddela den till info@vanaviga.fi eller besök vår hemsida www.vanaviga.fi och klicka sedan på rubriken ”Uppdatering av medlemsuppgifter”. Hemsidan kommer i fortsättningen att uppdateras aktivare och även förnyas.

Från och med detta medlemsbrev kommer föreningen att endast skicka ett medlemsbrev per år per traditionell post. De som fortfarande önskar information per post i form av brev bedes vänligen meddela detta till adressen:

Vasa Navigationssällskap, c/o Digitalo Oy Ab, Cirkelvägen 21, 65100 Vasa

Med hopp om stort intresse för föreningens verksamhet önskar styrelsen alla en glad vår och en varm sommar.

Medlemsbrev

Medlemsbrev 2/2011

Ärade Skeppare

Sommarens båtsäsong är i full gång. Jag hoppas alla båtägare har haft möjlighet 
att sjösätta sina båtar och njuta av vår vackra skärgård. Den traditionella 
diplomutdelningen gick av stapeln den 16 juni på Seglis och ett 60-tal medlemmar 
var närvarande. Sommarens nästa evenemang är familjeregattan som i år hålls 
den 6. augusti. Vi ses där.

Familjeregatta

Sommarens familjeregatta går av stapeln lördagen den 6 augusti 2011. Vi samlas kl. 16:00 
på regattaplatsen vid positionen Lat 63° 21,6′ N  ; Lon 021° 18,0′ E (enligt WGS-84). 
Man kan komma till platsen både med båt och bil. Det bjuds på lämpligt program och smått tilltugg.

Till slut vill jag önska alla medlemmar en god fortsättning på båtsäsongen 2011.

Teppo Meriluoto
Kommodor

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är nu 10 euro. Betala medlemsavgiften senast den 22.08.2011. OBS! Medlemmar 
som ännu inte har betalat medlemsavgiften för 2010 kommer att uteslutas vid valmötet i november. 
Genom att betala både fjolårets och årets avgift nu undviker du att bli struken ur medlemsförteckningen.

Navigationsförbundets hemsida

Titta gärna även på Navigationsförbundets hemsida:
http://www.finlandsnavigationsforbund.com

Styrelsen 2011
KommodorTeppo Meriluoto040 586 2327
VicekommodorOle Audas345 0221
SekreterareStig Brink321 1146
KassörUlf Hägglund346 0139
BokförareUlf Hägglund346 0139
MedlemsregisterPaul Håkans359 1966
LedamöterJohnny Ingo050 442 5121
Johanna Hagman046 680 1050
Aimo Latvala050 3343288
Medlemsbrev

Medlemsbrev 1/2011

Ärade Skeppare

Navigationssällskapets styrelse önskar både gamla och nya medlemmar en god fortsättning 
på det nya året 2011. Vi inleder årets verksamhet med att besöka båtmässan VENE 11 BÅT i 
Helsingfors. På våren finns förutom båtmässan även en VHF-certifikatkurs, en GPS-plotterkurs, 
en CEVNI-kurs i Smedsby samt Kustskepparkurser på programmet.

Vi samlas till årsmöte fredagen den 25 februari.

December tentamenstillfälle hölls den 10.12.2010 på Vaasa-Opisto, där 56 personer deltog. 
Följande tentamenstillfälle i Skärgårds-, Kust- och troligen även Astronomisk navigation 
blir den 15.4.2011.

Bussresa till Båtmässan i Helsinfors

Kom med och hämta inspiration för den kommande båtsäsongen från den internationella 
båtmässan i Helsingfors. Navigationssällskapet ordnar en bussresa dit lördagen den 12. februari. 
Resans pris är 30 euro/person för medlemmar och deras familjemedlemmar. Om det finns plats kan 
även icke medlemmar komma med till ett pris av 60 euro/person. I priset ingår bussresa tur-retur 
till Helsingfors samt inträde till båtmässan (värde 9 €)

Avgiften betalas kontant till reseledaren Solveig Audas. Bussen kör via Oravais, Maxmo, Kvevlax, Smedsby, 
Vasa (gamla busstation), Laihela och Kurikka. Preliminär start från Oravais ca kl 04.45, returresan från 
Helsingfors inleds ca kl 17.00. Närmare info om busstidtabellen ges av Solveig Audas. Bindande anmälningar 
tas emot av Solveig Audas, tfn (06) 345 0221 (efter kl 18),  senast den 31 januari.

Kallelse till föreningens årsmöte

Vasa Navigationssällskap håller sitt årsmöte fredagen den 25 februari kl 19. 00 på Hotel Vallonia i Smedsby. 
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Föreningen bjuder på kaffe med dopp.

Till slut vill jag önska alla medlemmar en god fortsättning på det nya året.

Teppo Meriluoto
Kommodor

Navigationsförbundets hemsida

Titta gärna även på Navigationsförbundets hemsida:
http://www.finlandsnavigationsforbund.com

Styrelsen 2011
KommodorTeppo Meriluoto040 586 2327
VicekommodorOle Audas345 0221
SekreterareStig Brink321 1146
Kassör, medl.reg.Ulf Hägglund346 0139
BokförareUlf Hägglund346 0139
LedamöterPaul Håkans359 1966
Johnny Ingo050 442 5121
Johanna Hagman046 6801050
Aimo Latvala050 3343288
Medlemsbrev

Medlemsbrev 1/2010

Ärade Skeppare

Sommarens båtsäsong är snart i full gång. Jag hoppas alla båtägare har 
möjlighet att sjösätta sina båtar och njuta av vår vackra skärgård. Den 
traditionella diplomutdelningen går igen av stapeln den 17 juni kl. 19:00 på Seglis. 
Vi delar ut diplomen åt alla som godkänt avlagt en skepparexamen antingen 
i december eller nu i april. Allt som allt ungefär 100 examen, däribland 
16 högsjöskepparexamen. Sällskapet bjuder på kaffe med dopp.

Familjeregatta

Sommarens familjeregatta går av stapeln lördagen den 14 augusti 2010. Vi samlas 
kl. 16:00 på regattaplatsen vid positionen Lat 63°19,1’ N ;Lon 021°10,4’ E (enligt WGS-84). 
Man kan komma till platsen både med båt och bil. Det bjuds på lämpligt program och 
smått tilltugg. 

Till slut vill jag önska alla medlemmar en god fortsättning på båtsäsongen 2010.

Teppo Meriluoto
Kommodor

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är 10 euro. Betala medlemsavgiften senast den 13.8.2010 och kom ihåg 
att uppge ditt medlemsnummer i meddelandefältet. OBS! Medlemmar som ännu inte har betalat 
medlemsavgiften för 2008 samt 2009 kommer att uteslutas vid valmötet i november. Uteslutna 
medlemmar äger inte rätten att bära Finlands Navigationsförbunds märken, eller föra skepparvimpel. 
Genom att betala eventuell bortglömd avgift nu undviker du att bli struken ur medlemsförteckningen.

Navigationsförbundets hemsida

Titta gärna även på Navigationsförbundets hemsida:
http://www.finlandsnavigationsforbund.com

Styrelsen 2010
KommodorTeppo Meriluoto040 586 2327
VicekommodorLars Kukkonen321 1079
SekreterareStig Brink321 1146
Kassör, medl.reg.Ulf Hägglund346 0139
BokförareUlf Hägglund346 0139
LedamöterOle Audas345 0221
Johanna Hagman
Paul Håkans359 1966
Johnny Ingo050 442 5121
Medlemsbrev

Medlemsbrev 2/2009

Ärade Skeppare

Sommarens båtsäsong är i full gång. Jag hoppas alla båtägare har haft 
möjlighet att sjösätta sina båtar och njuta av vår vackra skärgård. Den 
traditionella diplomutdelningen gick av stapeln den 11 juni på Seglis och 
ett 50-tal medlemmar var närvarande. Sommarens nästa evenemang är 
familjeregattan som i år hålls i Sommarösund. Vi ses där.

Familjeregatta

Sommarens familjeregatta går av stapeln lördagen den 8 augusti 2009. 
Vi samlas kl. 16:00 på regattaplatsen vid positionen 
Lat 63°09,9’ N ;Lon 021°15,4’ E (enligt WGS-84). Man kan komma till 
platsen både med båt och bil. Det bjuds på lämpligt program och 
smått tilltugg. Som värdar agerar Södra Vallgrunds Båtklubb, 
Södra Vallgrund Samfälligheter samt UF Havsbandet

Till slut vill jag önska alla medlemmar en god fortsättning på båtsäsongen 2009.

Teppo Meriluoto
Kommodor

Medlemsavgiften

Medlemsavgiften är nu 10 euro. Betala medlemsavgiften senast den 14.08.2009.
OBS! Medlemmar som ännu inte har betalat medlemsavgiften för 2008 kommer att 
uteslutas vid valmötet i november. Genom att betala både fjolårets och årets avgift 
nu undviker du att bli struken ur medlemsförteckningen.

Högsjöskepparkurs

En högsjöskepparkurs på svenska kommer att börja på Korsholms vuxeninstitut i september.

Navigationsförbundets hemsida

Titta gärna även på Navigationsförbundets hemsida:
http://www.finlandsnavigationsforbund.com

Navigationssällskapets styrelse 2008

KommodorTeppo Meriluoto040 586 2327
VicekommodorLars Kukkonen321 1079
SekreterareStig Brink321 1146
Kassör, medl.reg.Lars Tammelin044 346 0297
BokförareUlf Hägglund346 0139
LedamöterOle Audas345 0221
Paul Håkans359 1966
Johnny Ingo050 442 5121
Medlemsbrev

Medlemsbrev 1/2009

Navigationssällskapets styrelse önskar både gamla och nya medlemmar en 
god fortsättning på det nya året 2009. Vi inleder årets verksamhet med att 
besöka båtmässan VENE 09 BÅT i Helsingfors. På våren finns förutom båtmässan 
även en VHF-radiocertifikatkurs och en GPS-kurs på programmet. 
Kustskepparkurserna fortsätter som vanligt. Vi samlas till årsmöte fredagen den 20 februari. 
December tentamenstillfälle hölls 12.12.2008 och ett 50-tal personer deltog. 
Följande tentamenstillfälle i Skärgårds-, Kust- och Astronomisk navigation ordnas 24.4.2009.

VENE 09 BÅT lördagen den 7 februari

Kom med och hämta inspiration för den kommande båtsäsongen från den internationella 
båtmässan i Helsingfors. Navigationssällskapet ordnar en bussresa dit lördagen den 7 februari. 
Resans pris är 30 euro/person för medlemmar och deras familjemedlemmar. Om det finns 
plats kan även icke medlemmar komma med till ett pris av 60 euro/person. I priset ingår 
bussresa tur-retur till Helsingfors samt inträde till båtmässan (värde 13 €). Avgiften betalas 
kontant till reseledaren Solveig Audas. Bussen kör via Oravais, Maxmo, Kvevlax, Smedsby, 
Vasa (busstation), Laihela och Kurikka. Preliminär start från Oravais ca kl 04.45, returresan 
från Helsingfors inleds ca kl 17.00. Närmare info om busstidtabellen ges av Solveig Audas.

Bindande anmälningar tas emot av Solveig Audas, tfn (06) 345 0221 (efter kl 18), senast den 28 januari.

VHF-radiocertifikat kurs, 2 – 3.5.2009, lörd. – sönd. kl 10.00 – 14.30.

Plats: Smedsby, Vuxeninstitutets grupprum. Lärare Ole Audas. Kursavgift 10 €. 
Förhandsanmälan: www.hellewi.fi/korsholm/, tfn (06) 327 7260 eller (06) 327 7261. 
Det certifikat som krävs av en radiooperatör ombord på en fritidsbåt som är utrustad med en 
maritim VHF-radiotelefon kallas SRC. Kursen förbereder för examen. Innehåller: Nöd-, il- och 
varningstrafiken, användning av kanaler, m.m. Vasa Navigationssällskap subventionerar sina 
medlemmars deltagande i VHF-kursen med halva kursavgiften.

GPS-kurs

Kursens innehåll:
Att skapa och lagra ruttpunkter, att kombinera ruttpunkter till rutter och att navigera utmed en rutt 
hör till de grundläggande färdigheter som varje ägare till en marin GPS-mottagare bör lära sig att 
klara av. På introduktionskursen behandlas dessutom hur man gör de viktigaste grundinställningarna 
av mottagaren samt hur man väljer rätt kartreferens. Kursen hålls i Arbis i Vasa och pågår fyra veckor 
med start 5.3 kl 18.30. På kursen används en PC-simulator, varför lite datorvana är önskvärd. 
Kursavgift 17 euro, för medlemmar i VNS 8,50 euro.

Kallelse till föreningens årsmöte

Vasa Navigationssällskap håller årsmöte fredagen den 20 februari 2009 kl 19. 00 på Hotel Silveria. 
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden. Föreningen bjuder på kaffe med dopp.

Navigationsförbundets hemsida

Titta gärna även på Navigationsförbundets hemsida:
http://www.finlandsnavigationsforbund.com

Navigationssällskapets styrelse 2008

KommodorTeppo Meriluoto040 586 2327
VicekommodorLars Kukkonen321 1079
SekreterareStig Brink321 1146
Kassör, medl.reg.Lars Tammelin044 346 0297
BokförareUlf Hägglund346 0139
LedamöterOle Audas345 0221
Paul Håkans359 1966
Johnny Ingo050 442 5121